(2019) Big 59 #2

Philty Rich

Chi tiết

24':19'' 9 Bài hát

1
Some Thangs
Philty Rich
2:02
2
Death Dreams
Philty Rich
2:37
3
My Heart
Philty Rich
2:41
4
The Know
Philty Rich
3:02
5
Big Phillipe
Philty Rich
2:45
6
Neva Hated
Philty Rich
3:03
7
36 Zips
Philty Rich
2:38
8
My Life
Philty Rich
2:38
9
All Blues
Philty Rich
2:53
Đã phát hành 26 Tháng Bảy 2019, 2019 SCMMLLC / EMPIRE