(1997) A Musical Celebration

Band Of An Garda Síochána

1:9':27'' 18 Bài hát

1
Old Comrades
Band Of An Garda Síochána
4:41
2
Mayo Rhapsody
Band Of An Garda Síochána
8:25
3
Pie Jesu
Band Of An Garda Síochána
3:19
4
Bass In The Ballroom
Band Of An Garda Síochána
4:34
5
La Paloma
Band Of An Garda Síochána
3:26
6
Li'l Darlin'
Band Of An Garda Síochána
4:44
7
Sarah's Delight
Band Of An Garda Síochána
2:44
8
On The Banks Of My Own Lovely Lee
Band Of An Garda Síochána
2:49
9
Sailing By
Band Of An Garda Síochána
3:41
10
Bohemian Rhapsody
Band Of An Garda Síochána
6:21
11
Eye Level
Band Of An Garda Síochána
2:34
12
Theme From Romance
Band Of An Garda Síochána
3:08
13
Rare Old Times
Band Of An Garda Síochána
4:30
14
American Patrol
Band Of An Garda Síochána
3:09
15
Rock & Roll Party (Rock Around The Clock / See You Later Alligator / This Old House)
Band Of An Garda Síochána
3:32
16
I Know Him So Well
Band Of An Garda Síochána
4:17
17
Amhrán Na Bhfiann
Band Of An Garda Síochána
1:10
18
Jingle Bells
Band Of An Garda Síochána
2:23
Đã phát hành 07 Tháng Giêng 1997, Dolphin