Samovar Russian Folk Music Ensemble

Samovar Russian Folk Music Ensemble

4661 Followers

Key songs

Russian Dances
Samovar Russian Folk Music Ensemble
2:30
Yablochko (Little Apple)
Samovar Russian Folk Music Ensemble
2:02
Ukhar Kupyets (Dashing Merchant)
Samovar Russian Folk Music Ensemble
1:58
Akh, Utushka Lugovaya (Oh, Meadow Duck)
Samovar Russian Folk Music Ensemble
2:42
Moldovenyaska (Moldavian Dance)
Samovar Russian Folk Music Ensemble
2:11